Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 12

w Szczecinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: matematyka
 • Wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 18/18
  • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 01 września 2020 r.
  • Ważność ogłoszenia:  30 czerwiec 2020 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
  oraz wykształcenie
 3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 5. Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 12, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 12
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-743
 • Ulica: Floriana Szarego 12
 • Telefon: 91 460 97 55
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie,
  Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
   1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
   2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty (z oznaczeniem stanowiska pracy) należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 091/ 4609 755

Szkoła Podstawowa nr 12

Ul. Floriana Szarego 12

70-743 Szczecin


Data wygaśnięcia: 30.06.2020 r.